ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

აისო კონსალტინგ გრუპი გახლავთ  საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი ორგანიზაციის (D.e A. Divulgazione e Accreditamento S.r.l.) ოფიციალური წარმომადგენელობა საქართველოში.

აისო კონსალტინგ გრუპი, საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილია ხარისხის მართვის სფეროში გამოცდილი გუნდის სახით, რომელიც ორიენტირებულია კონსალტინგური მომსახურების განვითარებასა და ბიზნესის ხელშეწყობაზე.

საკონსულტაციო ჯგუფის მიდგომა მორგებულია თქვენი კომპანიის ბიზნეს საჭიროებებზე და გთავაზობთ მომსახურებას ჩამოთვლილი უპირატესობებით:

  • მოქნილი გადახდის გრაფიკი
  • მაღალი ხარისხის მომსახურება
  • პროცესების სწორი დაგეგმარება
  • უწყვეტი საკონსულტაციო მხარდაჭერა სერტიფიცირების პროცესში

მიზანი

აისო კონსალტინგ გრუპის მიზანია რეგიონში არსებული ბიზნეს გარემოს განვითარება, საერთაშორისოდ აპრობირებული სტანდარტებით. გამჭვირვალეობა, სანდოობა, კონფიდენციალობა და პროფესიონალიზმი ჯგუფის ფუნდამენტური პრინციპებია, რისი მეშვეობითაც ვცდილობთ ხარისხიანი გარემოს შექმნას

ღირებულებები

ხარისხი – აისო კონსალტინგ გრუპის უმთავრესი ღირებულებაა მაღალი ხარისხი, რაც განპირობებულია ჩვენი გუნდის გამოცდილებითა და კომპეტენციით

განვითარება - ექსპერტების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები მიმართულია დამკვეთის ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესაბასა და ხარისხზე უწყვეტ ზრუნვაზე, რის შედეგადაც დამკვეთი იძენს მდგრადი განვითარების აუცილებელ პრაქტიკულ ცოდნას

პროფესიონალიზმი - აისო კონსალტინგ გრუპისთვის მნიშვნელოვანია ბაზარზე კვალიფიციური პარტნიორის რეპუტაციის დამკვიდრება, რასაც ჩვენ მიერ შესრულებული პროექტები მოწმობს

გამჭვირვალობა და სანდოობა - აისო კონსალტინგ გრუპი, თავისი საქმიანობას წარმართავს გამჭვირვალედ. თანამშრომლობის დაწყების მომენტიდან, დამკვეთი ინფორმირებულია სამოქმედო გეგმის თითოეული პუნქტის შესახებ, სტანდარტიზაციის ნებისმიერ ეტაპზე

კონფიდენციალობა - აისო კონსალტინგ გრუპის გუნდი, მუშაობს მიუკერძოებლად და კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპით. ნებისმიერი სახის, ინფორმაცია, რომელიც სტანდარტიზაციის პროცესში ცნობილი ხდება საკონსულტაციო ჯგუფისათვის, მუშავდება მხოლოდ საქმიანი ურთიერთობის მიზნებიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.